رفتن به محتوا رفتن به نوار کناری رفتن به فوتر

راهکار های باطل کردن سند

 نقل وانتقالات سند کاری ساده است که در دفاتر رسمی قابل اجرا میباشد ولی اگر با مشگلی مواجه شویم موارد حقوقی و راهکارهای ابطال کردن سند پرسه ای پیچیده ای است.  

باطل کردن سند ملکی چگونه انجام می شود؟

 دعوی باطل کردن سند مالکیت نیازمند طرح دعوا در محاکم دادگستری است و آن دعوایی است که موضوع آن بی اثر کردن یک یا چند سند ملکی است.

همیشه پیشنهاد مشاوران حقوقی در پرونده های باطل کردن سند این است که حتما از وکیل ملکی ماهر استفاده شود.

 موضوعات از این دست، ریزه کاری های قانونی فراوانی دارند معمولا که وکلای پایه یک دادگستری  بسیار بهتر میتوانند موضوعات مربوطه را مدیریت کنند.

در این مقاله وبسایت ارگ قصد دارد شمارا با این قوانین آشنا کنن

باطل کردن سند ملکی

باطل کردن سند مالکیت

سند رسمی به سندی گفته می شود که در دفاتر ثبت اسناد ثبت می گردد و از ارزش اثباتی بالایی برخوردار است.

سند رسمی زمانی که صادر می شود نشان دهنده مالکیت دارنده سند نسبت به مال منقول و یا غیر منقول می باشد و سایر اسناد عادی معمولا تاب مقاومت در برابر سند رسمی را ندارند.

ابطال سند رسمی به معنای کان لم یکن نمودن اعتبار سند رسمی است و با توجه به اینکه اسناد رسمی ادله محکمی جهت مالکیت دارنده آن هاست از این رو چنانچه فرد یا افرادی مدعی عدم مالکیت دارندگان سند رسمی باشند

بایستی ابتدائا ادله قابل قبولی ارائه دهند تا بدین وسیله بتوانند سند رسمی را ابطال نمایند و اعتبار آن را ساقط نمایند.

قانون گذار در ماده 190 قانون مدنی مواردی را احصا نموده است که در صورت وجودآنها معامله صحیح

و چنانچه سند رسمی صادر شده باشد دارای اعتبار است.اما چنانچه هر کدام از این شروط وجود نداشته باشد،

در صورت احراز این موضوع معامله باطل و چنانچه سند رسمی به واسطه معامله مزبور صورت گرفته باشد کان لم یکن تلقی می گردد. این موارد عبارتند از:

 قصد طرفین و رضای آن ها:

قصد و رضا به معنای طیب خاطر و میل و اراده ای است که افراد در انعقاد معامله دارا می باشند و چنانچه ثابت شود

هر کدام از طرفین معامله، دارای قصد و رضا جهت انعقاد معامله نبوده اند، معامله مزبور باطل و چنانچه به سند رسمی ختم شده باشد می توان درخواست ابطال اسناد رسمی را به جهت فقدان قصد و رضا مطرح نمود.

اهلیت طرفین:

اهلیت به معنای دارا بودن عقل و بلوغ و رشد در انعقاد معامله است، چنانچه مشخص شود که یکی از طرفین در انعقاد معامله دارای اهلیت نبوده است معامله باطل و در صورت احراز این موضوع می توان در خواست ابطال سند مالکیت که به وسیله چنین معامله ای صورت گرفته است را طرح نمود.

مشخص بودن موضوع مورد معامله :

در انعقاد هر معامله ای لازم است که موضوع معامله مشخص باشد و طرفین با توجه به همان موضوع، معامله خویش را منعقد نمایند. از این رو چنانچه محرز گردد که در زمان معامله موضوع معامله مشخص نبوده است، امکان درخواست باطل کردن سند رسمی از این جهت وجود دارد.

 

مشروعیت جهت معامله:

معامله چنانچه از نظر شرعی صحیح نباشد باطل است، از این رو چنانچه در پی چنین معامله ای سند مالکیتی منتقل گردد، می توان با اثبات عدم مشروعیت معامله مزبور درخواست باطل کردن سند مالکیت را مطرح نمود و با اثبات عدم مشروعیت معامله سند مالکیت ابطال می گردد.

باطل کردن سند تک برگی

سند تک برگ به اسنادی گفته می شود که جایگزین اسناد منگوله دار قدیمی صادر می شوند. در حال حاضر اسناد ملکی و یا سند خودرو به صورت اسناد تک برگی می باشند که نشان دهنده مالکیت دارنده آن ها هستند.

یکی از اقداماتی که در حال حاضر دارندگان اسناد قدیمی انجام می دهند تعویض اسناد قدیمی به اسناد تک برگی می باشد، البته لازم به ذکر است که این امر اجباری نمی باشد و اختیاری است اما امکان اینکه در آینده ای نزدیک اجباری شود نیز وجود دارد.

سند تک برگ همانند سند های قدیمی نشان دهنده مالکیت دارنده آن ها می باشد. از این رو چنانچه فردی بخواهد مالکیت سند متعلق به دیگری را اثبات نماید بایستی نسبت به ابطال سند تک برگ مالکیت وی اقدام نماید.

ارسال نظر