تاریخ انتشار : دوشنبه 17 ژانویه 2022 - 14:59
کد خبر : 17786

دادگاه ها

دادگاه ها

دادگاه ها نام آدرس شماره تلفن Name Address دادگستری کل اصفهان خ شهید نیکبخت 031-36612022 Isfahan General Justice Shahid Nikbakht St مجتمع قضایی شماره 1 خ 22 بهمن و مجتمع اداری امیر کبیر 031-32683351 Judicial Complex No. 1 22 Bahman St. and Amir Kabir Office Complex مجتمع قضایی شماره 2 ابتداي خ آتشگاه 031-37720679 Judicial

دادگاه ها
نامآدرسشماره تلفنNameAddress
دادگستری کل اصفهانخ شهید نیکبخت031-36612022Isfahan General JusticeShahid Nikbakht St
مجتمع قضایی شماره 1خ 22 بهمن و مجتمع اداری امیر کبیر031-32683351Judicial Complex No. 122 Bahman St. and Amir Kabir Office Complex
مجتمع قضایی شماره 2ابتداي خ آتشگاه031-37720679Judicial Complex No. 2The beginning of Atashgah St
مجتمع قضایی شماره 3خ جابرانصاری031-34441109_031-34448194Judicial Complex No. 3Jabransari St
دادگاه انقلابخ آتشگاه، خ نبوی منش، مجتمع قضایی آیت الله شاهرودی****Revolutionary CourtAtashgah St., Nabavi Manesh St., Ayatollah Shahroudi Judicial Complex
شورای حل اختلافخ سجاد، ابتدای خ ارباب031-36629207Dispute Resolution CouncilSajjad St, at the beginning of Arbab St
شورای حل اختلافخ آتشگاه031-37720679Dispute Resolution CouncilAtashgah St
تعزیرات حکومتیخ نظر غربی، کوچه گل031-32347900Governmental penaltiesWest Nazar St, Gol Alley

برچسب ها :